بانک اطلاعاتی حامی پت

حامی پت بزرگترین بانک اطلاعاتی واگذاری حیوانات است. ماموریت ما ترویج تعهد و احترام به تمام حیوانات و آزاد کردن آنها از رنج، سوء استفاده و بهره برداری است. حامی پت، اطلاعات جامع از واگذاری حیوانات، پناهگاها را ارائه می دهد.